SRC-5 YENİLEME EĞİTİMİ BAŞLADI.

GENELGE

2018/01

(TMKTDGM)

 

Bilindiği üzerç, Ülkemizin taraf olduğu Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine yönelik eğitimler “Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik

Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönergesi” hükümlerine göre yürütülmektedir.

Sözkonusu mevzuat çerçevesinde düzenlenen eğitimlere katılıp Bakanlığımızca yapılan SRC-5 sınavları sonrası başarılı olan kişilere 5 yıl geçerliliği olan Tehlikeli Mal Taşımacılığı

Sürücü Eğitimi Sertifikası (SRC-5 Belgesi) düzenlenmektedir. Bu sertifikanm yenilenmesine ilişkin anılan Yönerge’nin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında “SRC 5 Belgesi sahiplerinin, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 6 (altı) ay içinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde mevcut belgenin geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5

Belgesi verilir.” hükmü mevcuttur.

Diğer taraftan, Yönerge’nin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının 6 ncı bendine istinaden

SRC-5 Eğitimi alan şoförlere düzenlenen Eğitim Tamamlama Belgeleri, aym Yönergenin 22 nci maddesinin dokuzuncu fikrasına göre Bakanlığımızca yapılacak 2 yıl içerisindeki 4 sınav için geçerlidir.

SRC-5 belgelerini yenilemek isteyen adayların gerek smav takvimi gerekse iş programları nedeniyle Yönerge’de belirtilen yenileme eğitimi süresi içerisinde eğitim alarak Bakanlığımızca

yapılacak en fazla 2 sınava girebildikleri ve bu sınavlarda başarısız olmaları halinde belgelerinin geçerlilik tarihi bittiğinden dolayı mağduriyet yaşayabilecekleri değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda; SRC-5 Yenileme Eğitimi alacak adayların SRC-5 Belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde Yönerge’de belirtilen 4 smav hakkından azami derecede istifade edebilmelerini ve mağduriyet yaşanmamasım teminen, Yönergenin 19 uncu maddesinin birinci fikrasında belirtilen süre I yıl olarak uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

SRC-5-YENİLEME-GENELGESİ.pdf