Loading
19089391_fuar_1514358809

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Değişikliği Hakkında Duyuru

İşletme maliyetlerini etkileyen bir yönetmelik olarak tanıdığımız Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği değişmiştir.

Bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aşağıda sizin için değişen önemli başlıklar verilmiştir. Detayları çevre görevlilerinizden öğrenebilirsiniz.

 

 

 • Depozito sisteminin esasları Çevre Ajansına bağlanmış olup, çalışma kriterlerini ajans belirleyecektir.

 

 • GEKAP:

Depozito yönetim sistemine dâhil edilmesi zorunlu tutulan ambalajlı ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için Ajansın onayının alınması zorunlu olup Ajansın onayı bulunmayan ambalajlı ürünler piyasaya sürülemez.

 

 • Piyasaya süren işletmeler ve tedarikçileri, bu Yönetmelik ile getirilen yükümlülük ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Ajans ile gönüllü anlaşmalarda bulunabilir, yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde teknik destek talep edebilir, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen devredebilir.

 

 • Ambalajlar, piyasaya sürenler tarafından bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak toplama ve geri kazanım sistemine dâhil olduğunun belirtilmesi ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla işaretlenir. Bu işaretleme, piyasaya sürenin kayıt altında olduğunu ve dâhil olduğu yönetim sistemini gösterir.

 

 • Zorunlu depozito uygulamaları

MADDE 17 – (1) İnsani tüketim amaçlı içeceklerin piyasaya sürülmesinde kullanılan cam, polietilen teraftalat (PET) türünde plastik ve alüminyum türünde metal malzemeden yapılmış olan tek kullanımlık satış ambalajları öncelikli olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında piyasaya sürülecek ambalajlar için 1/1/2022 tarihinden itibaren depozito yönetim sistemine katılım zorunluluğu getirilmesine yönelik değerlendirme ve düzenlemeler Ajans tarafından yapılır

 

 • Yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlara yönelik depozito uygulamaları da depozito yönetim sistemi dâhilinde değerlendirilir ve bu sistem hükümlerine tabi tutulur. Depozito yönetim sistemine katılım zorunluluğu bulunmayan tek kullanımlık ambalajlı ürünleri piyasaya süren işletmeler, Ajans tarafından uygun görülmesi durumunda Ajans tarafından belirlenecek özel şartlar doğrultusunda bu ambalajlı ürünleri için depozito yönetim sistemine dâhil olabilirler.

 

 • Tehlikeli ve radyoaktif madde ambalajları haricindeki ambalajlar için uygulanan depozito yönetim sistemi kapsamında boş ambalajların biriktirilmesi, geçici depolanması ve taşınması faaliyetlerinde atık yönetimi mevzuatında belirlenen izin ve lisans şartları aranmaz
 • Geri dönüşüm ve geri kazanım hedefleri

MADDE 21 – (1) Bakanlık, ambalaj atıklarının yönetimi konusunda bu Yönetmelikte yükümlülüğü bulunan tüm taraflar ile birlikte gerekli tedbirleri alarak;

a) 2021 yılından itibaren Ülke genelinde en az aşağıda verilen oranlarda malzeme cinsine bakılmaksızın toplam geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerine ulaşılması sağlanır.

 

Yıllar

Toplam geri kazanım oranı
(%)

Toplam geri dönüşüm oranı
(%)

2021 -2025 yılları arasında her bir yıl için (2025 dâhil)

60

55

2026 -2030 yılları arasında her bir yıl için (2030 dâhil)

-

65

2031 ve sonrası

-

70

 

b) 2021 yılından itibaren Ülke genelinde en az aşağıda verilen malzeme cinsi bazlı yıllık geri dönüşüm oranlarına ulaşılması sağlanır.

 

Yıllar

Malzeme cinsi bazlı yıllık geri dönüşüm oranı (%)

(yeniden kullanıma hazırlama dâhil)

Cam

Plastik

Metal

Kâğıt/Karton

Ahşap

2026’ ya kadar

70

55

60

75

25

2031’ e kadar

75

55

70

85

30

2031 ve sonrası

75

55

70

85

30

 

c) Kompozit ambalajlar, birim ambalajın bileşiminde bulunan ve ağırlıkça en fazla miktarı oluşturan malzeme cinsi açısından (b) bendinde verilen oranlar kapsamında değerlendirilmeye tabi tutulur.

 • Mevcut geri dönüşüm, geri kazanım yükümlülükleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Piyasaya süren işletmelerin ve mevcut yetkilendirilmiş kuruluşların 28 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında oluşmuş olan geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerinin yerine getirilmesine ilişkin yükümlülükleri anılan Yönetmelik hükümleri gözetilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yerine getirilir.

 • Mevcut ambalaj atıkları yönetim planlarının sürekliliği

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mahalli idarelerce hazırlanıp uygun bulunan ambalaj atıkları yönetim planları, bu Yönetmelik hükümleri ve Sıfır Atık Yönetmeliği ile getirilen düzenlemeler uyarınca yürütülür. Mevcut ambalaj atıkları yönetim planları mahalli idarelerin Sıfır Atık Yönetmeliğinde öngörülen geçiş takvimi uyarınca sıfır atık yönetim sistemine geçişleri ile birlikte son bulur.

 • Mevcut ambalaj atığı işleme tesisleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ambalaj atığı toplama ayırma ve ambalaj atığı geri dönüşüm/geri kazanım konularında Bakanlıktan çevre lisansı almış tesisler Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun faaliyet göstererek lisans sürelerinin sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilirler.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca ambalaj atığı toplama ayırma ve ambalaj atığı geri dönüşüm/geri kazanım konularında faaliyet göstermek üzere işlemlerini başlatmış olan tesislerin işlemleri 28 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen fiziksel şartlar esas alınarak değerlendirilir.

 • Mevcut yetkilendirilmiş kuruluşlar

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce piyasaya süren işletmelerin ambalaj atıkları yönetimi konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile Bakanlıktan yetki belgesi alan kuruluşlar faaliyetlerini yetki süreleri dâhilinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütürler.

(2) Yetki belgesi sahibi kuruluşlar bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yetki belgesi aldıkları tarihten bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan faaliyetleri kapsamındaki gelir ve giderlerine ilişkin mali tablolarını oluşturmak ve ilişkili bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimine ilişkin hususlar yetki belgesi verilmesine esas mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilir.

(3) Yetkisi iptal edilen veya temsiliyet payı şartlarını sağlayamama koşulu dâhil yetki iptali talebinde bulunan yetki belgesi sahibi kuruluşlar faaliyetlerin sonlandırılmasına ilişkin olarak Bakanlıkça talep edilecek bilgi, belge ve raporları sunmak zorundadırlar.

 • Depozito yönetim sistemi ve mevcut depozito uygulamaları

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar uyarınca hazırlanıp onaylanan depozito uygulama planları kapsamında yürütülen yeninden/tekrar kullanılabilir ambalajlara yönelik depozito yönetim sistemi uygulamaları Ajans tarafından belirlenen usul ve esasların yürürlüğe girmesine kadar bu Yönetmeliğe uyumlu olarak sürdürülür.

paylaş