TMFB GEREKLİLİK İÇİN TIKLAYINIZ...

EK-3 RAPORU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Madde Faaliyet Konularının belirlenmesinde ve Tehlikeli madde faaliyetinin analiz edilmesi konusunda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) ları yetkilendirmiştir. Ek-3 faaliyet analizinde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge esas alınır.

Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddeleri; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler TMFB almak zorundadır. EK-3 RAPORU  tehlikeli maddelerle iştigali olan işletmelerin tehlikeli madde faaliyet belgesi alma, yenileme ve faaliyet konusu değişiklikleri için il müdürlüklerine yapacakları başvurular sırasında hazırlanması ve başvuru ekiplerine sunulması gereken ZORUNLU bir rapordur.11.06.2020 tarihinde yürürlüğe giren yönerge ile zorunlu hale gelmiştir. EK 3 raporu sunulmayan işletmelerin başvuruları kabul edilmemektedir.

TMFB alma ve yenileme için gerekli belgeler

TMFB alma veya yenileme hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

  • Başvuru dilekçesi (EK-1)
  • Ticaret sicil gazetesi (aslı veya www.ticaretsicil.gov.tr adresinden çıktısı)
  • Şube ise şubenin adının geçtiği ticaret sicil gazetesi
  • Oda faaliyet belgesi (yeni tarihli)
  • İmza Sirküsü / imza beyannamesi (aslı veya noter onaylı sureti)
  • TMGD – K dan alınan EK-3 raporu

EK-3 RAPORUNU KİMLER HAZIRLAR?

EK 3 raporunu yalnızca ulaştırma ve altyapı bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları (TMGDK)  tarafından hazırlanmaktadır

Ek-3 Raporunda

İşletmenin iştigal ettiği tehlikeli maddeleri sınıf bazında UN numaralarına göre gruplayarak  asgari olarak aşağıdaki soruların cevaplanması GEREKMEKTEDİR.

1- İşletmenin faaliyet konusunun Yönergenin 2 maddesi kapsamında değerlendirmesi,

2- Tehlikeli maddelerin işletmeye hangi taşıma şekli ile geldiği (paket, dökme, tank),

3- İşletmeye gelen veya gönderilen tehlikeli maddelerin uygun taşıma yetki belgesine sahip   araçlar ile yapılıp yapılmadığının (Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 ve TİO) açıklanarak belirtilmesi,

4- İşletmeye gelen tehlikeli maddelerin boşaltma işlemlerinin kimin tarafından yapıldığının (Örneğin, boşaltma işlemi bir sözleşmeye bağlı olarak taşımacı tarafından yapılıyorsa, boşaltan taşımacı olup, taşımacının boşaltan olarak TMFB sahibi olması zorunludur) belirtilmesi,

5- Tehlikeli maddelerin işletmeden hangi taşıma şekli ile gönderildiği (paket, dökme, tank), 

6- Gönderilen tehlikeli maddenin paketlenmesi, doldurulması veya yüklenmesinin gönderen tarafından veya üçüncü taraflarca yapılıp yapılmadığının belirtilmesi

MUAFİYET RAPORU

İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.

Sadece Alıcı sorumluluğu olan işletmelerin de aynı süreci takip ederek Faaliyet Belgelerini mevzuata uygun olarak almaları gerekmektedir.

Tehlikeli madde yönüyle sadece alıcı olan işletmeler, tehlikeli atıklarını ADR 1.8.3.2 (a) bendinde belirtilen zorunluluklara uygun sevk etmeleri ve bunu belgeledikleri sürece ADR kapsamında atıkla ilgili Gönderen sorumluluğuna ilişkin TMGD istihdam veya TMGDK’dan hizmet alımından muaf tutulabileceklerdir.

Muafiyet Raporu alan tesislerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurmaları zorunlu olmamakla birlikte, ADR sözleşmesine göre birçok yükümlülüğü de yerine getirmek zorundalardır.

 

Tmgd Muafiyet Ek3 Raporu Hazırlama

tmfb