Yönetmelik


Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Ber. Tes. Tarif. Belir. Usul İliş. Yön.

Bazı Teh.Mad.Müstah.ve Eşya.Üret.Piy.Arz ve Kul.İliş.Kısıt.Hak.Yön.

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yön.

Çevre Ölçüm ve Analizi Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamur. Toprakta Kullan. Dair Yön.

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği

PCB ve PCT’lerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Mad. Su ve Çev. Neden Olduğu Kir. Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Mad.ve Müstah.İlişkin Güven.Bilgi Form.Hazır.veDağ.Hak.Yön.

Tehlikeli Mad.veMüstah.Sınıflan.Ambalajlanması veEtiketlen.Hak.Yön.

Toprak Kir. Kon. ve Noktasal Kay. Kir. Sah. Dair Yön.

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB)

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Kanunlar
Tebliğler


2872 Sayılı Çevre Kanunun 20 inci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)

Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari Ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/4)

Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği

Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ (Yürürlükten Kaldırıldı)

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/7)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2013/3)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2013/6)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2013/23)

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine İlişkin Tebliğ

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ (13.06.2009 Tarih 27257 R.G.)

Dış Ticarette Standardizasyon tebliği(2009-7)

Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009/3)

İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Ekler)

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği(27/06/2009 tarih ve 27271 Sayılı)

Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği (Ekler)

Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkındaki Tebliğ (Değişiklik İçin)

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ

Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/29)

Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (2007/3)

Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği

SKKY, Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği(30/06/2009 tarih ve 27274 sayılı)

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği(10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.)

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği(10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.)

Sulak Alanlar Tebliği (Tebliğ No: 4)

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği (12.10.2011 RG.)

Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği(29/01/2009 tarih ve 27125 Sayılı)

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat

Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (Türkak:2013/1)

Yeterlik Belgesi Tebliği