ADR nedir?
ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayolları ile taşınmasını sağlayan bir sözleşmedir. “ADR” kısaltması, anlaşmanın Fransızca adı olan “Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route”dan gelmektedir. ADR, 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de Avrupa Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği (UNECE) himayesinde hazırlanmış ve 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
TMGD KİMDİR?
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD), ifa edeceği görev ve nitelikleri ADR Başlık 1.8.3’te belirlenen ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişidir.
KİMLER TMGD OLABİLİR?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) TMGD olabilmek için;

a) Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,

b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya care, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyet bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak,

c) TMGDEYB sahibi eğim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimine kalarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak, gerekir.

TMFB NEDİR?
ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlasıyla iştigal ettiklerinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvurarak almaları zorunlu olan belgeye Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) denir.
 
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMLERİNİ NEREDEN ALABİLİRİM?
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından akredite edilen kurumlardan bu eğitimi alabilirsiniz. İZMİR YENİ ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM KURUMUMUZ bu konuda eğitimler vermeye yetkilendirilmiştir.
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİM SÜRESİ NE KADARDIR?
Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitim süresi 64 saattir.
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMLERİNE DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?
Eğitimde devam zorunluluğu vardır.
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV ÜCRETLERİ NEDİR?
Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halk bankası’na yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek TMGD Sertifika için 715 ₺.(2018 yılı için) ücreti de Halk bankası’na yatıracaklardır
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAVINDA BAŞARISIZ OLANLARIN DURUMU
TMGD sınavında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarısız olan adayların eğitimleri iptal olup, TMGD eğitim programlarına tekrar katılmaları gerekmektedir.
TMGD OLABİLMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKMEKTEDİR?
Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sınav sonucunda başarılı olabilmek için 72 puan almak gerekmektedir. (40 soru/28 doğru)
TMGD SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde idarenin internet adresinde yayımlanarak ilan edilir. Sınav sonuçlarınızı eğitim kurumlarınızdan veya e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.
HANGİ İŞLETMELER TMGD BULUNDURMAK ZORUNDADIR?

a)Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeler,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler,

c) Gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler,

En az bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmek veya yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından hizmet almak zorundadır.

TMFB NEDİR?
ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlasıyla iştigal ettiklerinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvurarak almaları zorunlu olan belgeye Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) denir.
KİMLER TMFB ALMAK ZORUNDADIR?

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran,

paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler ve Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle miktara bakılmaksızın iştigal eden işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.